Valberedningens förslag till styrelse 2023


Ett år kvar

Valberedningens förslag

till nyval

Ordförande

Rigmor Rehnström, 1 år

Vice ordförande

Sophie Eklund F:V 1år

Kassör

Sara Sjödin

Sekreterare

Linda Abramsson, 2år

Ledamot

Sofie Norvall, 2år

Suppleant 1

Camilla Fundin, FV.1år

Suppleant 2

Björn Ekvall, 2år

Revisor

Stefan Karlsson, 1år

Revisor

Veronica Björklund, 1år

Revisor suppleant

Cicki Jannesson, 1år

Samtliga inkommna förslag till styrelse 2023 är:


Ordförande 1år: Rigmor Rehnström

Vice ordförande: Sophie Eklund (fyllnadsval för Rigmor Rehnström 1år)

Kassör: (Sara Sjödin 1år år kvar)

Sekreterare 2år: Linda Abramsson och Nina Andersson

Ledamot 2år: Sofie Norwall, Maria (Mia) Söderqvist, Nina Andersson, Sophie Eklund och Linda Abramsson

Supleant 1år: Camilla Fundin (1år fyllnadsval för Sophie Eklund)

Suppleant 2år:Björn Ekvall och Sofie Norvall

Revisor 1år: Stefan Karlsson

Revisor 1år: Veronica björklund

Revisor suppleant 1år: Christina (Cicki) Jannesson


Förslag till valberedning (Föreslås ej av valberedningen)

Sammankallande 1år: saknas

Ledamot1:(1år kvar:Josefine Källman)

Ledamot 2år: föreslås Lotta Heidenfors


Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.


Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslagdelges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;• vilken funktion som avses,• namn,• en kort presentation och• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningenen lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock skanya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhandasenast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta,tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således denominerade kandidaterna..