Årsmöte 2023

Valberedningens förslag till styrelse 2023


Ett år kvar

Valberedningens förslag

till nyval

Ordförande

Rigmor Rehnström, 1 år

Vice ordförande

Sophie Eklund F:V 1år

Kassör

Sara Sjödin

Sekreterare

Linda Abramsson, 2år

Ledamot

Sofie Norvall, 2år

Suppleant 1

Camilla Fundin, FV.1år

Suppleant 2

Björn Ekvall, 2år

Revisor

Stefan Karlsson, 1år

Revisor

Veronica Björklund, 1år

Revisor suppleant

Cicki Jannesson, 1år

Övriga inkommna förslag till styrelse är:

Maria (Mia) Söderqvist & Nina Andersson


Förslag till valberedning (Föreslås ej av valberedningen)

Sammankallande 1år: saknas

Ledamöter:

1år kvar:Josefine Källman

2år föreslås Lotta Heidenfors

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.


Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslagdelges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;• vilken funktion som avses,• namn,• en kort presentation och• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningenen lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock skanya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhandasenast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta,tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således denominerade kandidaterna..