FOS - Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté i Sollefteå


I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer med ca 400 000 aktiva som bidrar till landets civila och militära försvar.
Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom försvaret och bidrar till att höja landets beredskap
för att hantera kriser och de extraordinära situationer som kan uppstå.

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) Sollefteå är tänkt att föra
samman de frivilliga försvarsorganisationerna med verksamhet inom Sollefteå kommun.
FOS finns även på nationell nivå där ledarna för de 18 organisationerna träffas och samverkar på en strategisk nivå.
FOS Sollefteå startades upp i september 2022 efter att varit inaktiv i 20 år, allså under tiden som I21 var nedlagt.


Uppdrag
Samordna, samverka och utveckla frivilligorganisationernas gemensamma strävan, att vara
en kompetent resurs som rekryterar, utbildar och tränar medlemmar för att kunna lösa
uppgifter när det uppstår kriser i samhället i egen eller andras regi.


Vision
Vara den arena där frivilligorganisationerna och dess medlemmar kan mötas över
organisationsgränserna för att samverka och utvecklas tillsammans.


Skapa synlighet
Vår roll är att koordinera och att sprida information om det som händer i nätverket (vad vi gör och hur man kan delta)
och organisationernas gemensamma uppdrag (varför vi finns till och vilka resultat vi uppnått).


Bygga nätverk
Vi skapar tillfällen för att mötas, samverka och utbyta erfarenheter.
Tillsammans blir vi effektivare och starkare. Vara en kontaktpunkt och påverkansaktör.


Vi samverkar ”uppåt och utåt” med syfte att identifiera situationer och skapa förutsättningar
för att all den kompetens och erfarenhet som finns inom frivilligorganisationerna ska komma till användning.